Amaierarako utzi duzu ardorik onena. Patxi Loidi.

Urtearen hasiera gozatzen ari gara. Gaurko Ebanjelio pasarteak Jesusek dakarren pozera irekitzera gonbidatzen gaitu eta, aldi berean, gure arteko maitasunek sortzen duten alaitasunera. Itun Zaharreko lehen ardoa ez zen Jesusena bezain ona. Gaurko Ebanjelioak agerian jarri diezagula Jainkoak Jesusengan eskaintzen digun ditxa eta poza.

URTEAN ZEHARREKO II. IGANDEA C Zikloa
AMAIERARAKO UTZI DUZU ARDORIK ONENA
Joan 2, 1-11

Ezteiak izan ziren Galileako Kanan, eta han zen Jesusen ama, Jesus eta beronen ikasleak ere gonbidatu zituzten ezteietara. Eta ardoa amaitu baitzen, esan zion amak Jesusi:
–Ez dute ardorik.
Jesusek erantzun zion:
Utz nazazu bakean, emakume. Oraindik ez da etorri nire ordua. Jesusen amak honela esan zien zerbitzariei: “Egin berak esango dizuena”.
Baziren han harrizko sei urontzi, juduek beren garbikuntzetarak oerabiali ohi zituztenak, ehunen bat litrokoa bakoitza. Jesusek esan zien zerbitzariei:
–Bete ontzia urez.
Haiek goraino bete zituzten. Orduan, esan zien:
–Atera pixka bat eta eraman mahai-zainari.
Hala egin zuten haiek. Mahai-zainak ardo bihurturako ura dastatu zuen, nongoa zen jakin gabe; zerbitzariek, bai, bazekiten, beraiek atera baitzuten ura. Ardo berri dastatu zueneko, senarrari dei egin eta esan zion:
–Jende guztiak ardorik onena atera ohi du lehenik eta, jendea asko edanda dagoenean , arruntagoa; zuk, berriz, orain arte gorde duzu ardorik onena.
Bere lehen miarizko seinale hau Galileako Kanan egin zuen Jesusek; honela, bere Jainko-aintza agertu zuen, eta ikasleek sinetsi egin zuten Harengan. Ondoren, Kafarnaunera joan zen bere ama, anai-arreba eta ikasleekin, eta han egon ziren zenbait egunez.

Patxi Loidiren IRUZKINA

Testu honek San Joanen Ebanjelioan aurki dezakegun Jesusen lehen zeinua eskaintzen digu. Baina, zeren zeinu? Jesusek Jainkoaren partez zekarren berritasunaren zeinu. Oinarrizko giza eta erlijio aldakuntza: benetako zoriontasunaren aldaketa.

Ezkontza edo matrimonioaren berreste eta santifikatze bezala adierazi izan da pasarte hau. Mariaren erreguak duen indarra ere azpimarratu izan da, Jesusen jarduera aurreratu zuenez gero. Baina beste esanahi bat du, dudarik gabe, testu sinboliko baten aurrean baikaude. Mahai-zainaren hitzetan dago gakoa: jende guztiak ardorik onena atera ohi du lehenik eta, jendea aski edanda dagoenean, arruntagoa; zuk, berriz, orain arte gorde duzu ardorik onena.

Itun Zaharra da lehen ardoa, kalitate gutxiago duena. Bigarrena, berriz, Jesusek dakarkigun ardoa da eta Itun Berria ordezkatzen du. Joan Ebanjelariak adierazi nahi digu lehen ardoa ahitua dagoela, ez duela jada balio. Pasa da bere garaia, baita bere indarra ere. Bukatu du bere egitekoa. Jesus, aldiz, zerbait berri eta aldatzailearekin dator: ardo berriarekin, Jainkoak gizadiarekin egin duen Itun Berriaren seinale dena.

Mariak zerbitzariei Jesusek agindutakoa egin dezatela esatean, hauxe esaten ari zaio bere garaiko Judutar herriari, eta gaur guri: utzi ezazue zaharkitua geratu dena eta onartu Jesusek dakarren berritasuna, ardo berria, Itun Berria, bizitza berria.

Zeinu nagusia Jesus bera dugu, bada; bizitza eta gizarte berri baterako aukera eskaintzen digu. Ez dator lege eta arau zaharrekin, eta are gutxiago mehatxuekin; Berak bizitzeko era berri, aske eta solidaritatezkoa dakarkigu: maitasunaren bidea eta zorionaren Berri Ona.

Eztei batzuen markoan adieraztean du misterio hau; Ebanjelioak agertzen digu kristau-bizitza ez dela bizitza triste eta ilun bat, baizik poztasunez betea. Argi eta lotsarik gabe esaten digu Jesusek beste Ebanjelio pasarte batean, fariseuek eta Bataiatzailearen ikasle batzuek aurpegiratzen diotenean bere jarraitzaileak ez dutela baraurik egiten; eta beraiek, aldiz, bai. Jesusek hauxe esango die bat-batean: “gu ezteietan gaude”. Jesus poz bilakatzen da pertsona behartsu, mindun eta injustiziaren biktima direnentzat.

Eta pasarte hau matrimoniora aplikatzen badugu? Giza-elkarketa, besterik gabe, ez al da lehen ardoa izango? Eta kristau-ezkontza, ez al da bilakatuko bigarrena? Biak dira errespetagarriak, baina alderik egon behar luke bataren eta bestearen artean.

Jaunak poztu gaitzala gaurko Ebanjelioaren bidez eta bizitza berri eta zoriontsuago batera gida gaitzala.

OTOITZA

Eztei-festa

Senide, alda ezazu Jesusi buruz duzun irudia.
Har ezazu eskuilatxo bat eta margotu iezaiozu beste aurpegi bat.
Ezabatu zure irudimen burugabeak proiektatu dituen
ezaugarri gogor horiek;
Pintatu ezazu festa giroko eta irritsu.
Baina bere irriak ez ditzala dituen masailak handitu,
baizik irribarretsu egin …
Izan ere, oso formala margotzen duzu,
oso tentea jartzen diguzu,
inoiz plater bat hautsi ez balu bezala,
ertzain begiratzaile eta lehor baten antzeko.
Zerbaitengatik nahi izaten duzu hanka-puntetan pasa
tripazain eta mozkortzat hartzen duten pasartea,
etsaia bera ikusi bazenu bezala.
Gure Maisuaren kontrako irain bat!
Tripazain eta ardo zale, zer astakeria!
Baina Berak barre egiten du eta
ezteietan daudela esaten die bere jarraitzaileei,
abestu eta dantzatu dezatela inolako beldur eta lotsarik gabe.
Eta zuk, senide, ez al duzu apuntatu nahi festara?
Ez al duzu gustuko Bere jaialdiko partaide izatea?
Ulertzen zaitugu: duinegia zara
zure oinetakoak eta pentsamenduak zikintzeko
Bera ibili ohi zen gizagaixo eta jende susmagarriarekin.
Baina Berak herri guztia gonbidatzen jarraitzen du
Bere festara eta Aitaren jaialdira,
erritmo berriak dantzatzera Espirituarekin,
hitzik gabe eta nahasturik utziz
serio eta haserre itxurarekin margotzen zutenak.
Irri egizu, Jesusek maite zaitu eta.
Irri egin, aske nahi zaitu eta.
Anuncios

Has dejado para el final el vino mejor. Patxi Loidi.

Queridas amigas y amigos: Seguimos gozando del comienzo del año nuevo. El pasaje evangélico de hoy es una gran invitación a la alegría que nos traeJesúsy también la alegría de los amores humanos, sobre todo con el sacramento del Señor. El primer vino –el del Antiguo Testamento –no es tan bueno como el segundo, renacido del agua del Señor. Que este texto evangéliconos muestre el misteriode la alegría de Diosque nos da Jesús.

2º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO Ciclo C
Juan 2, 1-11
HAS DEJADO PARA EL FINAL EL MEJOR VINO

PROCLAMACIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN

Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Su madre le dice a Jesús: “No tienen vino”. Jesús le responde: Mujer, no te metas en mis asuntos. Todavía no ha llegado mi hora. Entonces la madre de Jesús dice a quienes estaban sirviendo: “Hagan lo que él os diga”. Había allí seis cántaros de piedra, puestos para los ritos de purificación de los judíos, de unos noventa litros cada uno. Jesús dijo a los sirvientes: “Llenende agua los cántaros”. Y los llenaron hasta arriba. Jesús les dijo entonces: “Saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo”. Ellos lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia. Bien lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: Toda la gente sirve primero el vino de calidad; y cuando los invitados ya han bebido mucho, saca uno más corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Jesús hizo el primer signo en Caná de Galilea. Así mostró su gloria. Y los discípulos creyeron en él.

PALABRA DEL SEÑOR

COMENTARIO de PATXI LOIDI

Queridas amigas y amigos de Evangelio Vivo: Este texto nos relata la tercera manifestación contenida en la fiesta de la epifanía del Señor y el primer signo que narra este evangelio. ¿Signo de qué? De que él traía algo nuevo de parte de Dios; un cambio radical,religioso y humano; el cambio hacia la verdadera felicidad.

Muchas veces se interpreta este pasaje como la santificación del matrimonio. También se explica como la fuerza de la intercesión de María, que anticipó la hora de la actuación de Jesús. Pero su verdadero significado es otro, porque se trata de un texto simbólico. La clave está en las palabras del mayordomo: Todos sirven al principio el vino mejor; y cuando la gente ha bebido mucho, sacan el vino inferior. Pero tú has hecho lo contrario.

El primer vino, de inferior calidad, representa al Antiguo Testamento. El segundo, el que nos trae Jesús, representa al Nuevo Testamento. El primer vino se ha agotado; ya no da más de sí. Su hora ha pasado; su fuerza, también. Ha terminado su misión. Jesús viene con algo nuevo y transformador; con un vino nuevo, que es la Nueva Alianza de Dios con la Humanidad.

María representa la Antigua Alianza. Y cuando dice a los criados que hagan lo que les diga Jesús, está diciendo al Pueblo Judío de aquel tiempo, y hoy a nosotras, que dejemos lo viejo y tomemos lo nuevo que nos trae Jesús, el vino nuevo, la nueva alianza, la vida nueva.

El gran signo es, pues, Jesús mismo, que nos ofrece una vida nueva y una sociedad nueva. No nos presenta leyes y amenazas, sino el camino de una vida libre y solidaria; la Buena Noticia del amor y la felicidad.

Al expresar este misterio en el marco de una boda, el evangelio nos muestra que la vida cristiana es una gran alegría. Lo dice Jesús con desenfado en otro evangelio, cuando los fariseos y los discípulos del Bautista le acusan de que sus discípulos no ayunan, cosa que ellos sí hacían. ‘Es que nosotros estamos de boda’. Es la alegría que Él nos ha traído, sobre todo a las personas pobres, dolientes y las víctimas de la injusticia, la desigualdad y los crímenes humanos.

Y ¿si aplicamos este pasaje al matrimonio? Diremos que la unión humana es el primer vino; y el matrimonio cristiano, el segundo. No hay comparación entre uno y otro.

Que el Señor nos dé una gran alegría con este evangelio y nos conduzca a una vida nueva y feliz.

PLEGARIA

Fiesta de bodas

Hermana, cambia tu retrato de Jesús.
Toma el pincely pinta otro proyecto.
Borra esos rasgos duros
que ha forjado tu atolondrado ingenio,
proyectando sus propias pesadillas.
Ponlo festivo y déjalo sonriendo.
Que nos agrande los carrillos con su risa
y los haga risueños…
Es que lo pintas muy formal,hermana,
nos lo pones muy tieso,
comosi nunca hubiera roto un plato,
como un gendarme vigilante y seco.
Por algo pasas por encima sin respiro,
cuandolo llaman comilón, borracho yebrio ,
como si vieras al demonio.
¡Un insulto, un insulto,contra nuestroMaestro!,
harto de gula, oliendo a mosto, ¡qué barbaridad!
Pero Él se ríe y dice a sus adeptos
que no se olviden de que están de bodas,
que canten y que bailen sin complejos.
Y tú, hermano, ¿no quieres apuntarte?
¿No te gusta sumarte a su festejo?
Lo comprendemos: eres demasiado digno
para mancharte los zapatos y los pensamientos
conla gentuza con la que Él andaba.
Pero Él sigue invitando a todo el pueblo
a su fiesta y la fiesta de su Padre,
con el Espíritu que baila ritmos nuevos,
dejandodesinflados y confusos
a quienes lo pintaban enojado y serio.
Sonríe, que Jesús te quiere.
Sonríe, que te quiere suelta.

Zu zaitut neure Semea, Zu zaitut atsegin. Patxi Loidiren gogoeta.

JESUSEN BATAIOAREN JAIA – C
Igandea, 2019-01-13

Lagunok: Jesusen jaiotza ospatzen jarraitzen dugu, gaur bere bataioa eta gurea ospatuz. Zaila da jakitea zer izan zen gertaera hura Jesusentzat, Joanek bataiatua eta ibaian bekatariekin batera murgildua. Eta ez da errazagoa gure bataioaren mirari espiritualaz konturatzea, Jesusen bataiotik jaiotzen denaz. Zenbat ere gaitza ugari dagoen gure munduan, Kristok blaitutako lurra da. Eta gu geu ere Jainkoaren misterioa gara, ulertzen ez dugun gauza harrigarria. Baina nabari dugu bere maitasuna. Berak argi gaitzala

.

Lukas 3, 15-16.21-22
ZU ZAITUT NEURE SEMEA, ZU ZAITUT ATSEGIN

EBANJELIOA SAN LUKASEN LIBURUTIK
Herria zain-zain zegoen eta denak ari ziren pentsatzen Joan ez ote zen Mesias izango. Joanek, ordea, denen aurrean esan zuen: «Nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator ni baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere; horrek Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte.
Herri guztia bataiatzen ari zela, Jesus ere bataiatu egin zen eta, otoitzean zegoela, zerua zabaldu eta Espiritu Santua jaitsi zitzaion gainera, uso-tankeran agertuz. Eta mintzo hau etorri zen zerutik: «Zu zaitut neure Semea, neure maitea, zu zaitut atsegin.
JAUNAK ESANA

PATXI LOIDIREN IRUZKINA

Lagun maiteok: lau ebanjelioek kontatzen duten Jesusen bataioaz mintzo gara gaur. Espiritu Santuaren indarraz, misiora bultzatuko duen gertaera da, Jainkoaren maitasun leialaz ziur.

Sigue leyendo

Tú eres hijo, en ti me complazco. Comentario de Patxi Loidi.

FIESTA DEL BAUTISMO DE JESÚSh
Ciclo C -13-01-2019

Amigas y amigos: Seguimos festejando el nacimiento de Jesús, hoy con la celebración su bautismo y el nuestro. Es difícil calibrar lo que este hecho supuso para Él, bautizado por Juan y sumergido en el río con los pecadores. Y no menos difícil captar el milagro espiritual de nuestro bautismo, que nace del bautismo de Jesús. Por muchos males que haya en nuestro mundo, vivimos en una tierra impregnada de Cristo. Y nuestras propias personas son un misterio de Dios, que no comprendemos. Pero sentimos su amor. Que Él nos ilumine.

Lucas 3,15-16.21-22

TÚ ERES MI HIJO, EN TI ME COMPLAZCO

PROCLAMACIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo.
Juan Bautista declaró a todos: «Yo los bautizo con agua; pero está a punto de llegar uno que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma; y vino una voz del cielo: Tú eres mi hijo; en ti me complazco.

PALABRA DEL SEÑOR

COMENTARIO de Patxi Loidi

Queridas amigas y amigos: Hoy celebramos el bautismo de Jesús, del que hablan los cuatro evangelios. Es el hecho que le lanza a la misión, con la fuerza del Espíritu Santo, seguro del amor incondicional de Dios.

Este evangelio no presenta ninguna dificultad para el bautismo de Jesús, a diferencia de Mateo, que introduce un diálogo entre Juan y Jesús. Pero el hecho de haberse bautizado como uno más entre la gente pecadora, creó dificultades a los primeros cristianos y es un punto que merece meditación.

En cambio, es el único evangelio que nos muestra a Jesús en oración, justo después de haberse bautizado, como quien ha recibido una experiencia divina tan grande, que no puede por menos de sumergirse en ella.

El pasaje de hoy repite las afirmaciones fundamentales del Bautista ante los interrogantes de la gente: que él no es el mesías y que es indigno de ser su paje; que su bautismo es de agua, pero el del mesías será del Espíritu Santo.

En una sola línea el evangelista nos ha dicho lo más grande que se puede decir. El día del bautismo es el más importante de nuestra vida después del nacimiento, solo igualado por el día de la muerte. Con el bautismo recibimos la semilla de la vida divina. Somos hijos e hijas de Dios –adoptivas, pero hijas con todas las de la ley-. Entramos a formar parte del misterio de Dios, que nos da todo lo que tiene: su amor, su familia, su hogar, con el Espíritu, en la Iglesia. Entonces nacemos de nuevo, como hijas de Dios. Y el Padre me dice como a Jesús: Tú eres hi hija amada; en ti me complazco. Y también: Siempre serás mi hija, por mucho que te alejes.

Ya nunca dejaré de ser hija de Dios. Seré buena o mala hija, pero hija. Y hermana de todos los demás hijos, de quienes se hunden en el cieno de la injusticia y de quienes caen en la sima del hambre. Y responsable de sus vidas. No todos somos culpables de su amarga situación, como pueden serlo muchos de los líderes del mundo. Pero responsables de sus vidas y de sus graves problemas lo somos todos, como lo fue el mismo Jesús. ¿Necesitamos más razones para nuestro compromiso social como cristianos? Hoy es el mejor día para hacer una renovación sentida de mi bautismo –que es más grande que yo mismo- y de sus consecuencias personales y sociales.

PLEGARIA

Jesús me regala su bautismo

Y me llevó Jesús consigo al agua.
Y proclamé una y otra vez:

¡El Padre de Jesús, mi padre!
¡El Padre de Jesús, mi padre!
Y respiré profundamente.


¡Qué orgulloso me siento cuando doy este grito,
ensanchándome el pecho y ahuecando la voz!


¡El Padre de Jesús, mi padre!

Y me quedo estirado, tieso,
mirando a la derecha y a la izquierda.


¡El Padre de Jesús, mi padre!

Y siento extrañas sensaciones,
estimulante placidez,
como quien estuviera perdido en un gran viaje 
montado sobre droga
 .

Sí, el Padre de Jesús es mi padre también,
y no hay nada más grande que me ocurra en la vida,
que este diploma celestial 
que recibí en mi nuevo nacimiento
 .

¡Cuántos besos me has dado
desde pequeño con ternura,
jugando al escondite conmigo, divirtiéndome,
tomándome en tus brazos
para llevarme hasta tu cara!


Yo casi no te conocía
y ahora mismo nunca logro verte el rostro,
por mucho que lo intente
con trampas y razonamientos.


Pero tus tiernos besos y tus largos abrazos 
no lo puedo olvidar.
Ni el olor de tu aliento,
tonificante como suave brisa,
que me lleva a exclamar con emoción: 
Abbá, papá-mamá.
.

Eguberri gara

“Egunsentian jaioberri eta Jaungoikoarekin bat egiten dugunean Eguberri gara”

“Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios  en tu alma”

Zorionekoa zu, sinetsi duzulako. Patxi Loidiren gogoeta.

ABENDUALDIKO LAUGARREN IGANDEA
C zikloa

Visitación by Sieger Köder

Visitación by Sieger Köder

Adiskideok:
Pertsona askok Maria baztertu egin dute zenbait erlijiozaleren gehiegikeria ia heretikoengatik. Vatikanoko II. Kontzilioak aurrerapauso garrantzitsua eman zuen, kontzilio ekumeniko batek Mariari buruz osatutako testurik luzeena onartuz. Baina biblikoak eta liturgikoak ez diren erlijiozale horiek nahiago dituzte agerraldiak, beti eztabaidagarriak direnak, eta Agerkundearen agerkunde ez direnak. Mariarenganako gure debozioa berritu dezagula, benetan biblikoa eta liturgikoa eginez, eta era horretan, sakonagoa ere eginez, Paulo VI.ak (1974) erakutsi bezala. Azalpen honek sakona eta benetakoa den debozio bat izaten lagun dezan espero dut.

ZORIONEKOA ZU, SINETSI DUZULAKO

EBANJELIOAREN ALDARRIKAPENA SAN LUKASEN LIBURUTIK Lk 1, 39-45.
 Handik egun batzuetara, Maria etxetik atera eta Judeako mendialdeko hiri batera joan zen arin-arin,  eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion.  Mariaren agurra entzun bezain laster, Elisabeti punpaka hasi zitzaion haurra sabelean. Une berean, Espiritu Santuaz beterik gelditu zen Elisabet,  eta goraki esan zuen: «Bedeinkatua zu emakume guztien artean eta bedeinkatua zure sabeleko fruitua!  Nor naiz ni, nire Jaunaren ama ni ikustera etortzeko?  Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, pozez punpaka hasi zait haurra sabelean.  Zorionekoa zu, Jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi duzulako!»
JAUNAK ESANA

KOMENTARIOA

Ebanjelio Biziaren lagunok: Jaunaren egun zoriontsua eta Eguberri on, hurbil da eta. Maria Nazaretetik Judeara joan ote zen benetan? Tarte handiegia da edozeinentzat, eta gehiago astotxo baten gainean bakarrik zihoan eta haurdun zegoen emakume batentzat.

Baina pasarte honen errebelazioak hain dira handiak eta argitsuak kontakizunak egia esaten digula baietsi dezakegula, nahiz eta gertakizun historikoa problematikoa izan eta nekez gertatuko zen; egia sakona eta teologikoa da adierazten diguna.

Aingeruak Mariari egin zion iragarpenarekin hasten da dena, Espiritu Santuak hartu zuenean eta haurdun gelditu zenean, Jesus barnean zuela. Hura Mariaren “bataioa” izan zen.

Emakume bedeinkatua! Elisabet konturatu zen. Bere ahoz emakume guztiek hitz egiten dute. Guztiek Jesusen ama izan nahiko lukete. Bedeinkatua, nire Jaunaren ama zarelako; baina bedeinkatuagoa oraindik, sinetsi duzulako. Gorespen bikaina, eta aldi berean, kritikoa odol loturak besterik begiratzen ez dituztenentzat. Modu honetan ebanjelioak Maria gure fedearentzat eredu egiten du.

Baina bere fedea ez zen erraza izan. Mariak bere agurrarekin Elisabet eta haren haurtxoa ebanjelizatu egiten ditu, bere ahotsaren doinuarekin, agur hark berekin zuen barne indarrarekin. Jesusen lehenengo misiolaria da. Eta hala izan zen, Gabriel aingeruak (Lk 1, 26-38) ebanjelizatu zuelako lehendabizi. Ebanjelizatua izan zen lehenengoa eta lehen ebanjelizatzailea, Filipinasko gotzainek egokiro adierazi bezala. Mariak gure aurrean jartzen duen errealitate liluragarria, bataioak damaigun indar misiolaria nola garatu erakusten diguna.

Modu honetan harrigarriro garbi geratzen dira salbazioaren misterioa eta Jainkoaren bideak: bataiatu guztiok gara, Maria bezala, Jesusen eta Jainkoaren salbamenaren tresna, eta Maria lehendabizikoa; eta Jainkoak bitarteko sinpleak erabiltzen ditu: pertsona batek beste bat argitzen du, eta honek, aldi berean, beste bat.

Zoritxarrez jende kristau askok ez du Jesusen tresna salbatzaile gisa jarduten. Ez dute bataioaren grazia aktibatzen. Jainkoaren prozesu salbatzailea eten egiten dute.

Zer esan Maria baztertzen duten horietaz? Bera ez da katolikoek asmatutako figura bat, ebanjelioko pertsona garrantzitsu bat baizik. Maria gurtu, sekula ez. Baina Maria baztertzea ere, bibliaren kontrako arrisku-saltoa da. Biblia hainbeste maite dutenez gero, zergatik ez dute osorik hartzen kontuan? Har dezagun Biblia bere osotasunean, hainbeste maite dugunez gero.

Baina fedea heldua izan dadin, beste gauza bat ere gehitu behar dugu. Maria ez da zehazki Elizaren ama. Titulu hau analogikoa da, Paulo VI.a Aita Santuak eman ziona kontzilioaren azken saioa amaitu zenean, baina hainbat xehetasun eta ohar ere adieraziz. Ohar horiek ahaztu egiten ditugu eta titulua besterik ez dugu gogoratzen, perfektua balitz bezala. Kontzilioak Mariari Elizaren Ama titulua ematea baztertu egin zuen botoen hiru laurdenen bidez. Baina botoen laurden bat honen alde zegoen, eta hau bazen nahiko pisu. Bozketan galtzaile atera zirenak zaurituta geratu ziren bozketa hartan, eta bozketa aurretik izan zen eztabaida sutsuan. Bereizketa (hau da hain zuzen ere grekoz herejia hitzak esan nahi duena) arriskua ote zegoen? Hala dirudi. Aita Santua honen beldur zen. Eta gutxiengoa pozteko, Mariari titulu hau eman zion baina hainbat ohar egin eta ukitu emanez. Gutxi erabili behar dugun titulua da. Maria Elizatik kanpora eta Eliza gainean jartzen du, nahiz eta Kontzilioan saiatu ziren Maria Eliza barnean kokatzen. Eta batez ere, garbi adierazi behar da, ohar eta ukiturik gabe, Elizaren benetako ama Espiritu Santua dela; Berpiztuak eman zigun Espiritua, apostoluen gain putz egin zuenean. Bera da ikasleak berriro biltzen dituena eta Jainkoaren argia ematen diena Gurutziltzatu-Berpiztua ulertu eta onartu dezaten. Espiritua da gainera Eliza gidatzen duena, Urtean Zeharreko –Mendekostetik Abendualdira arteko- igandeetako liturgiak azaltzen digun bezala. Urtean Zeharreko aldi hori ez da inola ere arrunta, Espiritu Santuaren aldia baita.

Honek guztiak Mariarekiko debozioa gutxitu egiten al du? Alderantziz. Benetako debozioaren erdigunera ardazten gaitu, Mariaren federa begira jartzen gaitu, Lukasek gaurko testuan eta ebanjelio guztian erakusten digun bezala. Eta horregatik esan dezakegu, ez zehazki Mariaren BITARTEZ Jesusengana iristen garela; baina bai, Jesusengana MariaREKIN goazela. Bedeinkatua izan zaitez, Maria, belaunaldi guztientzat zorionekoa zara zu!

 


ESKARIA

Mariaren astotxoa

Zer egin zuen Jesus, zure amak,
emakume bedeinkatuak, haurdun zela bidaia egin zuenean,
gogoberotasunak dakarren presarekin,
eta Bataiatzailearen amarekin aurrez-aurre topo egin zuenean?
Nolako eztanda sortarazi zuen! Nolako sutea!
Elisabet, bere lehengusua, sutu zuen,
eta hark barruan zuen haurtxoa punpaka hasi zen.

Zuk, Jauna, zure etorrerarekin,
mundura haize leun indartsua zenekarren,
oraindik lurra zapaldu ere egin gabe.
Goiz hasi zinen lanean,
horrelako misiolari indartsu eta finarekin.
Nolako ahotsa oparitu zion zure Aitak!
Abesti apostolikoa, bai doinu ederra!

Nik ere misiolarien kate horren parte izan nahi dut.
Aitak goitik bidali diguna,
zure ama, katebegi nagusia,
zure atzetik duena, zu izanik, zalantzarik gabe, lerroko lehenengoa.

Emozio handiz egiten dut bat zurekin.
Eta hau eskatzen dizut: “Gozatu
nire eztarria, bete nire birikak
zure Espiritu jainkotiarraz eta haren poesiaz.
Astotxoaren gainean doan
zure ama eta jarraitzailearen bihotzean ezkutatzen den Espirituarekin.

Dichosa tú, que has tenido fe. Comentario de Patxi Loidi.

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
Ciclo C

Amigas y amigos:
Muchas personas han desechado a María
por los excesos casi heréticas de ciertos devotos.
El Concilio Vaticano II dio un importante paso adelante,
con el texto más largo sobre María de un concilio ecuménico.
Pero los mismos devotos que no son ni bíblicos ni litúrgicos
siguen prefiriendo las apariciones, siempre discutibles,
y las revelaciones que no son de la Revelación.
Ojalá renovemos nuestra devoción mariana,
haciéndola realmente bíblica y litúrgica,
y con ello mucho más profunda
como enseñó Pablo VI (1974).
Espero que este comentario
contribuya a una devoción
profunda y verdadera.

DICHOSA TÚ, QUE HAS TENIDO FE

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS Lc 1,39-45.-
En aquellos días, María se puso en camino y se fue de prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno.
¡Dichosa tú, que has tenido fe!, porque se cumplirá en ti lo que te ha dicho el Señor.
PALABRA DEL SEÑOR

COMENTARIO

Amigas y amigos de Evangelio Vivo: Feliz día del Señor y feliz Navidad, que ya está encima. ¿De verdad fue María de Nazaret a Judea? La distancia es demasiado grande para
cualquier persona, y más para una mujer sola y embarazada, cabalgando en un burrito.
Pero las revelaciones del pasaje son tan grandes y luminosas, que podemos afirmar que el relato nos dice la verdad, aunque el hecho histórico resulte problemático e improbable; nos dice la verdad profunda y teológica.

Todo empezó con el anuncio del ángel a María, que quedó invadida por el Espíritu Santo y grávida de Jesús.Aquello fue como el “bautismo” de María.

Ein_Karem_Visitation_Church by Flavio

Ein_Karem_Visitation_Church by Flavio

¡Bendita Mujer! Isabel lo percibió. Por su boca hablan todas las mujeres. Todas hubieran querido ser la madre de Jesús. Bendita, porque eres la madre de Mi Señor; pero más bendita porque has creído. Gran alabanza y, a la vez, una crítica a quienes miran solo los lazos de la sangre. Así es como el evangelio hace de María nuestro modelo de fe.

Pero su fe no fue fácil. Lo resalta en el mismo evangelio el pasaje del Niño perdido en el templo. María y José no entendieron su explicación (Lc 2,50). La poca historicidad de este pasaje palidece ante el brillo de la fe de María, una fe oscura porque no entendía, y a la vez luminosa, porque en plena oscuridad seguía creyendo. (Ver también Mc 3,31-34)

Pero hay más luces. María evangeliza a Isabel y a su criatura con su saludo, con el timbre de su voz, con la potencia interior escondida en aquel saludo. Es la primera misionera de Jesús. Y lo fue, porque había sido previamente evangelizada, por el ángel Gabriel (Lc 1,26-38). Primera evangelizada y primera evangelizadora, en expresión feliz de los obispos de Filipinas. Toda una realidad deslumbrante, que María pone ante nosotros, para enseñarnos a desarrollar la potencia misionera que nos inyecta el bautismo.

Así queda asombrosamente claro el misterio de la salvación y los caminos de Dios: que todas las personas bautizadas somos, como María, instrumentos de Jesús y de la salvación de Dios,ella la primera; y que Dios utiliza los medios más simples: una persona ilumina a otra y esta, a su vez, a otra.

Desgraciadamente mucha gente cristiana no ejerce de instrumentos salvadores de Jesús. No activan la gracia bautismal. Están cortando el proceso salvadorde Dios.

¿Qué decir de las personas que desechan a María? Ella no es una figura inventada por los católicos, sino un personaje relevante del evangelio. Adorar a María, jamás. Pero de ahí a desechar a María hay un salto mortal anti-bíblico. Ya que aman tanto la Biblia, ¿por qué no la toman entera? Tomemos la Biblia completa, ya que la amamos tanto.

Pero hay algo más que añadir para una fe adulta. María no es propiamente la Madre de la Iglesia. Este es un título analógico,que le dio el Papa Pablo VI al terminar la última sesión del concilio, no sin señalar matices y avisos sobre el mismo. Pero esas observaciones se olvidan y nos quedamos después con el título como algo perfecto. El concilio rechazó el título de Madre de la Iglesia para María con las tres cuartas partes de los votos. Pero un cuarto de votos favorables tenía su peso. Además los derrotados quedaron como heridos con aquella votación y la vibrante discusión que le precedió. ¿Había peligro de ´separación´, que es lo que significa la palabra griega herejía? Al parecer lo había. El Papa la temió. Y para contentar a la minoría, le aplicó a María ese títulocon varias observaciones y retoques. Es un título que hemos de usar poco. Coloca a María fuera y encima de la Iglesia, a pesar de que el Concilio se esmeró en colocarla dentro. Y sobre todo hay que declarar abiertamente, sin observaciones ni retoques, que la verdadera madre de la Iglesia es el Espíritu Santo; ese Espíritu que nos entregó el Resucitado, cuando sopló sobre los apóstoles. Es Él quien reúne de nuevo a los discípulos y les da la luz de Dios para que comprendan y acepten al Crucificado-Resucitado. El Espíritu es además quien guía a la Iglesia, como muestra la Liturgia en los domingos que llamamos del Tiempo Ordinario –desde Pentecostés hasta el Adviento-. El Tiempo Ordinariono tiene nada de ordinario, porque es el tiempo del Espíritu Santo.

¿Disminuye todo esto la devoción a María? Al contrario. Nos centra en el núcleo de la verdadera devoción, que es la fe de María, como nos enseña Lucas en el texto de hoy y en todo su evangelio. Y podemos decir, no precisamenteA Jesús POR María; pero sí, A Jesús CON María. Bendita eres, María,todas las generaciones te llamamos ¡Bienaventurada!

Plegaria

El burrito de María
¿Qué hizo, Jesús, tu madre,
cuando viajabagrávida, mujer bendita,
con la prisa que mete el entusiasmo,
y se halló cara a cara con la madre del Bautista?
¡Qué explosión levantó!¡Qué incendio!
Hizo arder a Isabel, su prima,
y bailar en su seno a su criatura.
Tú traías, Señor,con tu venida,
tu poderosa Brisa al mundo,
sin que hubieras pisado tierra todavía.
Tempranamente comenzaste a hacer tus obras,
conuna misionera tan potente y tan fina.
¡Qué voz le regaló tu Padre!
¡Qué canción apostólica, qué hermosa melodía!
Me sumo a la cadena misionera
lanzada por tu Padre desde arriba
con tu querida Madre, el eslabón mayor,
detrás de Ti, el primero indiscutible de la fila.
Me sumo emocionadamente.
Yte suplico: ‘Afina
mi garganta, rellena mis pulmones
con tudivino Espíritu y su poesía,
oculto encimadel burrito
dentro del corazón de tu madre y discípula.