Balio ez dutenek, asko balio dute. Patxi Loidiren gogoeta.

URTEAN ZEHARREKO 25. IGANDEA
B ZIKLOA

Adiskide maiteok:
Gaurko Ebanjelioak bi zati ditu: Jesusen nekaldi, heriotza eta piztuerari buruzkoa batetik eta garrantzitsuak nortzuk diren eta aginpideari buruzkoa bestetik. Nekaldi, heriotza eta piztueraren iragarpena da Jesusen Ebanjelioaren sintesi edo mezu nagusia, kerigma deitua, apostoluek hitzartua sakabanatu baino lehen. Garrantzitsuena nor denari buruz, Jesusek seinale bat egiten du eta irakaspen sendoa ematen: haur babesgabea, hau da, botererik ez duen pertsona, horixe da bere elkartean garrantzitsuena. Eta karguak dituzten pertsonak azkeneko egin behar dute eta gainerakoen zerbitzari izan. Modu horretan haien eta gure handinahia desegiten ditu. Jaunaren egun zoriontsua denoi.

BALIO EZ DUTENEK, ASKO BALIO DUTE

photo of children forming line lane

Photo by Denniz Futalan on Pexels.com

Marko 9, 30-37.-

EBANJELIOA SANTUA SAN MARKOSEN LIBURUTIK

Handik atera eta Galilean zehar zebiltzan. Jesusek ez zuen inork jakiterik nahi,  bere ikasleei irakastera emana baitzegoen. Honela ari zitzaien: «Gizonaren Semea gizakien eskuetara emango dute; hil egingo dute, baina hil eta hiru egunera piztu egingo da».
Haiek, ordea, ez zuten ulertzen zer ari zitzaien; galdetzera, berriz, ez ziren ausartzen.
Kafarnaumera iritsi ziren. Eta, etxean, Jesusek galdera hau egin zien:
–Zer eztabaida izan duzue bidean?
Baina haiek hitzik ez; beren artean handiena nor ote zen eztabaidatu baitzuten bidean.
Eseri zen Jesus eta, Hamabiei dei eginik, esan zien:
–Lehena izan nahi duena izan bedi denetan azkena eta denen zerbitzaria.
Eta gero, haur bat hartu, haien aurrera ekarri eta, magalean zuela, esan zien:
–Honelako haurra nire izenean onartzen duenak neu onartzen nau; eta ni onartzen nauenak, ez nau ni onartzen, bidali nauen hura baizik.

JAUNAK ESANA

Patxi Loidiren KOMENTARIOA

Adiskide maiteok: hiru erreferentzia kontuan izan ditzagun.

Lehenengoa: Handik atera eta Galilean zehar zebiltzan. Jesusek ez zuen inork jakiterik nahi. Nora zihoazen? Jerusalemera. Zergatik ez zuen inork jakiterik nahi? Bere ikasleei emana zegoelako. Zer ari zen gertatzen? Jesus ohartu zen bere jarraitzaileak ez zirela pasatzen ari zenaz konturatzen. Eta haiek ziren bere lana jarraitu behar zutenak. Jesusek orduan bere denbora guztia ikasleei ematea erabaki zuen eta ez jendeari. Irakaspen handia da hau, familiako gurasoentzat eta elizan maila desberdinetan lanean ari diren hezitzaileentzat. Era berean, Jesusek estrategia bat zuela erakusten digu eta baliabideak nola erabili bazekiela, edozein pertsona argik bezala.

Bigarrena: Gizonaren Semea gizakien eskuetara emango dute eta hil egingo dute. Jesusen bigarren iragarpena da bere nekaldi eta heriotzari buruz. Irakasteko den testu baten seriotasuna du honek ere. Kristau mezuaren kerigma edo iragarpen sintetikoa da. Ebanjelariaren pedagogia da, amaierarako prestatzen gaituena: nekaldiaren eta hirugarren eguneko piztueraren hiru iragarpen. Erakusten diguna da Jesusi benetan jarraitzen badiogu, era batera edo bestera gurutzea etorriko zaigula, baina irabazi egingo dugula. Hauxe gertatu da Latinoamerikan XX. mendearen lehen erdian –eta bigarren erdiaren parte batean ere bai-: milaka izan dira martiriak, horien artean, El Salvadorrek gotzain handi izan zen eta dohatsu den Romero Monsinorea. Iragarpen honek erakusten digu Jesusen mesianismoa ez zela triunfalista, konprometitua baizik. Baina berak ez du nahi gurutzearen bila ibili gaitezen. Berak ez zuen hala egin. Gurutzea etorri egiten da konprometitzen garenean.

Hirugarrena: Zer eztabaida izan zuten bidean? Gizonezko jarraitzaile haietako bakoitzak nagusi izan nahi zuen eta Jesusen ondorengo. Testu argia da, Jesus ekintzan ari den hezitzaile gisa ikusten dugu, pazientzia duena, zuzena, badakiten zerbait errepikatzen diena: Lehena izan nahi duena izan bedi denetan azkena eta denen zerbitzaria. Eta horretaz gainera, “ikusarazten” duen testua da, euren artean haur bat jartzen duelako, babesgabea den eta botererik ez duen pertsona irudikatzen duena.

Mezu hau gurutzeari loturik dago. Ebanjelioaren muinaren parte ere bada. Jainkoaren Erreinua indarrean dagoen ideologiaren antipodetan dago. Erraza da Elizaren jerarkia kritikatzea testu honekin; erraza eta beharrezkoa. Baina ez al da beharrezkoa baita ere gutako bakoitza ispiluan begiratzea?


ESKARIA

Jesusen hizkuntza, gurea

Gurutzea, azkenekoak, zerbitzariak, mirabeak, pobrezia…

Zein hizkuntza da hori?
Zein hizkuntzatan mintzatzen zatzaizkigu?
Zein planetetatik zatoz, Jauna?

Ez dugu konprenitzen.
Ez dizugu ulertzen.
Eta ez dizugu ulertu nahi.

Baina asko maite zaitugu.
Gorespen ederrak abesten dizkizugu.

Boterea bilatzen dugu zu goratzeko
eta zure estatuak kaleetan ipintzeko.

Eta hainbeste onespen jasotzen dugu…
Oso eskertuak gaude.
Egia da horrelakorik ez dela ebanjelioetan esaten.
Baina ez al dugu gaur egungo gizartearen ereduetara moldatu behar?
Maite gaituzu eta maite zaitugu: hori da dena.

Eta nahiz eta ezer egin ez,
hain pozik sentitzen gara solidario garenean…
Zer egin dezakegu hain zaila den mundu honetan?
Patrikatik alde egiten digun txanponen bat eman…

Baina beti maite zaitugu.
Eliztar gara,
ez bekataria den mundu honetakoak.
Hobe alde egitea zikintzea baino.

Nahikoa da!!!! Bidali, Jauna, menderaezina den zure usoa,
gure oinarriak lehertu eta
diruari eta Jainkoari ezin zerbitzatu diezaioketela
suz idatzi diezaioten.

Anuncios

Quienes no valen, valen mucho. Comentario de Patxi Loidi.

25º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CICLO B

Queridas amigas y amigos
El evangelio de hoy tiene dos partes:
anuncio de la pasión, muerte y resurrección
y enseñanza sobre los importantes y la autoridad.
El anuncio se llama kerigma, y es la síntesis
o mensaje central del evangelio de Jesús,
acordado por los apóstoles antes de separarse.
Sobre el más importante, Jesús hace un signo
y da una enseñanza fuerte: el niño indefenso,
es decir, la persona que no tiene poder,
es la más importante en su comunidad.
Y las personas que ostenten cargos
han de hacerse las últimas
y las sirvientas del resto.
Así desmonta la ambición
de ellos y de nosotros.
Feliz día del Señor

QUIENES NO VALEN, VALEN MUCHO

Marcos 9,30-37.-

PROCLAMACIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS

 Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea; él no quería que se supiera,  porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre será entregado en manos de los hombres; le matarán y a los tres días de haber muerto resucitará.»  Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle.  Llegaron a Cafarnaúm y, una vez en casa, les preguntaba: «¿De qué discutían por el camino?»  Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor.  Entonces se sentó, llamó a los Doce, y les dijo: «Si una persona quiere ser la primera, que se haga la última y la sierva de las demás »  Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo:  «Quien reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe; y quien me reciba a mí, no me recibe a mí sino a Aquel que me ha enviado.»
PALABRA DEL SEÑOR

 


COMENTARIO de Patxi Loidi.

Queridas amigas y amigos: Les invito a fijarse en tres referencias.

Primera: Iban caminando por Galilea y Jesús no quería que se supiera. ¿A dónde se dirigían? A Jerusalén. ¿Por qué quería pasar desapercibido? Porque estaba dedicado a sus discípulos. ¿Qué ocurría? Se había dado cuenta de que los discípulos-as no se enteraban. Y eran quienes iban a continuar su obra. Decidió, pues, dedicarles todo el tiempo y no a la gente. Es una gran lección, sobre todo para los padres y madres de familia y para la gente educadora de todas las categorías eclesiales. Al mismo tiempo nos muestra que Jesús tenía una estrategia y ponía los medios como cualquier otra persona inteligente.

Segundo. El Hijo del Hombre será detenido y lo van a matar. Es el segundo anuncio de Jesús acerca de su pasión y muerte. Sigue teniendo la solemnidad de un texto docente. Se trata del kerigma o anuncio sintético del mensaje cristiano. Es la pedagogía del evangelista, que nos prepara para el desenlace final: tres anuncios de la pasión y de la resurrección al tercer día. Nos enseña que, si seguimos a Jesús de verdad, nos vendrá la cruz de alguna manera, pero que venceremos. Esto ha ocurrido en la primera mitad del siglo XX -y parte de la segunda- en América Latina, con miles y miles de mártires, entre ellos el gran obispo de El Salvador, el Beato Monseñor Romero. Este anuncio nos muestra que el mesianismo de Jesús no era triunfalista, sino comprometido. Pero él no quiere que busquemos la cruz. Él no la buscó. La cruz viene, cuando nos comprometemos.

Tercero. ¿De qué discutían por el camino? Cada uno de los discípulos varones quería ser el principal y el sucesor de Jesús. Es un texto luminoso, en el que vemos a Jesús como educador en acción, paciente y directo, que les repite algo que ya saben: Si una persona quiere ser la primera, que se haga la última y la sierva de las demás. Y además, un texto ‘visualizador’, porque pone en medio de ellos a un niño, que representa a la persona indefensa y sin poder.

Este mensaje está unido al de la cruz. Pertenece también al núcleo del evangelio. El Reino de Dios está en las antípodas de la ideología dominante. Es fácil criticar a la jerarquía de la Iglesia con este evangelio; fácil y necesario. Pero ¿no es también necesario que cada uno de nosotros nos miremos en este espejo?

PLEGARIA

El lenguaje de Jesús el nuestro

La cruz, las últimas, las siervas, las esclavas, la pobreza….

Pero ¿qué idioma es este?
¿En qué lengua nos hablas?
¿De qué planeta vienes tú, Señor?

No comprendemos.
No te entendemos.
Y no queremos entenderte.

Pero te amamos mucho.
Te cantamos muy bellas alabanzas.

Buscamos el poder para encumbrarte a ti
y levantar estatuas tuyas en las calles.

Y recibimos tantas bendiciones…
Estamos muy agradecidos.
Es verdad que no constan en ningún evangelio.
Pero ¿no había que ponerse al día?
Nos amas y te amamos: eso es todo.

Y nos sentimos tan felices siendo solidarios,
aunque no hagamos nada…
¿Qué podemos hacer en este mundo tan difícil?
Alguna monedita que se escapa del bolsillo…

Pero siempre te amamos.
Somos gente de Iglesia,
no de este mundo pecador.
Mejor marcharse que mancharse.

¡¡Basta!! Envía, Señor, tu paloma indomable
para que les reviente los cimientos
y les escriba a fuego
que no pueden servir al dinero y a Dios.

Apartate de mí Satanás. Comentario de Patxi Loidi.

24º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.__.CICLO B

Amigas y amigos:
El texto de hoy es fuerte:
conflicto de Jesús con Pedro,
a cuenta de su compromiso radical.
Pedro no quería apartarlo de su camino.
Solo pretendía que no arriesgara su vida.
Bastaba que disminuyera su compromiso.
Jesús montó en cólera ante tal insinuación,
porque no quería rebajar lo más mínimo
su compromiso con el Reino de Dios.
Fue un momento de gran tensión
que muestra como ningún otro
lo más profundo de su ser.
Contemplemos a Jesús,
que nos da su alma
y la salvación.
Feliz día.

APARTATE DE MÍ

Marcos 8,27-35.

PROCLAMACIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
27 Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesárea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?» 28 Ellos le dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que uno de los profetas.»
29 Y él les preguntaba: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» Pedro le contesta: «Tú eres el Cristo.» 30 Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él.
31 Y comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días.
32 Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle.
33 Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: «¡Quítate de mi vista, Satanás! porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres.» 34 Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: «Si alguna persona quiere venir en pos de mí, niéguese a sí misma, tome su cruz y sígame.
35 Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.
PALABRA DEL SEÑOR

COMENTARIO de Patxi Loidi

QUERIDAS AMIGAS-OS DE EVANGELIO VIVO. Duro evangelio es éste que tenemos hoy. Pedro y Jesús se querían muchísimo. Pedro fue delicado con Jesús y le habló aparte. Jesús se enojó y abochornó a Pedro delante de toda la gente, llamándolo Satanás. ¿Qué esta ocurriendo, para que tuviera una reacción tan fulminante?

Jesús está acosado por todos los lados. Los líderes judíos estaban contra él. Los discípulos no entendían su mesianismo humilde. La gente que lo seguía buscaba prodigios más que fe. En esta situación llega la declaración de fe de Pedro, probablemente con trasfondo triunfalista Y Jesús se ve obligado a recordarles el peligro que corrían. Se lo diría informalmente, no en de la manera solemne y teológica, que utiliza aquí el evangelio para llevarnos a la fe.

Pedro tembló al oír aquel aviso. De sobra sabía que los líderes le seguían a Jesús. Y veía continuamente que se comprometía demasiado. Así que decidió hacerle una observación en particular. ¡Buena la armó! Tocó la fibra más íntima de Jesús: la obra del Padre, el Reino de Dios. Y estalló la tempestad. Jesús saltó como un león. Se dio media vuelta y lo fulminó delante de todos. ‘Apártate de mí, Satanás. No entiendes nada de las cosas de Dios’. Pedro metió la cabeza bajo tierra.

Cuando estaba en juego la misión que le había encomendado su Padre, Jesús no retrocedía ni un milímetro. Y no se contenía ni un instante. Se lo había dicho claramente: ‘Busquen ante todo el Reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura’.

Pero no se quedó en la reprimenda a Pedro. Decidió dar a toda la gente allá mismo el mensaje de la cruz. ¿Quieren seguirme? Pues tienen que estar dispuestos a la persecución y al sufrimiento por el evangelio. Y si no lo están, destruirán mi seguimiento. Solo si están dispuestos a perder la vida por el evangelio, la van a conservar, incluso acrecentar.

La imagen de Jesús en este pasaje es deslumbrante. Nos ilumina más que muchos otros textos. No quiere morir –como se verá luego en Getsemaní-, pero tampoco quiere disminuir lo más mínimo su compromiso. Las dos cosas juntas son imposibles. Optará por la obra de su Padre, que es el Reino de Dios, es decir, el bien personal y social de la gente. Esa es su pasión, su única razón de ser. No buscará la muerte; huirá de ella. Pero seguirá luchando con una militancia integral. Y lo colgarán de la cruz. Es cuestión de amor.


PLEGARIA

¿Qué sabemos nosotros?

Pobre Pedro! ¿Qué furia te invadió, Señor?
Su rostro se encendió como amapola
cuando lo heriste como un rayo
con el acero de tu boca.
¿No lo ves escondiéndose
debajo de una losa,
-¡que me trague la tierra!-
gritando con el alma rota?

Yo corrijo a quien amo, dice tu ángel.
Pero a veces golpeas con nudillos de soga.
Y nos duelen, nos duelen como piedras;
Aunque después nos vendes las heridas con aromas.

¿Quién inyectó esa furia dentro de tu cuerpo?
¿Quién colocó una bomba
en tu mirada y tus palabras?

Ah!, lo sabemos: es Aquel a quien añoras;
con quien te comunicas todas las mañanas,
todas las noches, todo el día, a todas horas;
a quien consagras todos los minutos
por realizar sus obras,
sin consentir la más pequeña desviación,
la más mínima sombra.

Sus compañeros callan consternados.
Y no levantan la cabeza. Ignoran
Los caminos de Dios, distintos y distantes
de lo que enseñan en las sinagogas.

¡Pobre Pedro!, decimos. Mas nosotras ¿qué sabemos?
¿Podemos abarcar la mente misteriosa
y los proyectos del Altísimo?
¿Podemos comprender al Viento de la Aurora?
“Mis caminos no son los caminos de ustedes,
Llévanos al Tabor a contemplar tu gloria
como llevaste a tus amigos más difíciles,
para tener la gracia salvadora
de cargar nuestra cruz y ayudar a otras cruces
con tu misericordia.

Alde nire ondotik, Satanas!

URTEAN ZEHARREKO 24. IGANDEA
B ZIKLOA

Lagunok, gaurko testua indartsua da benetan:
Jesusek aurre egiten dio Pedrori,
bizi nahi duen konpromiso erradikalerako oztopo bihurtzen zaiolako.
Agian Pedrok ez zuen bere bidetik apartatu nahi.
Hauxe bakarrik nahi zuen: Jesusek ez zezala bere bizitza arriskuan jar.
Honetarako, nahikoa zuen bere mezua leuntzea
eta bere konpromiso-maila jaistea.
Jesus haserretu egin zen Pedroren aieruaren aurrean,
ez baitzuen gutxitu nahi pixka bat ere
Jainkoaren Erreinuaren aldeko bere konpromisoa.
Tentsio handiko unea izan zen, zalantzarik gabe,
eta era berezian erakusten digu
bere izatearen alderdirik sakonena.
Kontenplatu dezagun Jesus:
bere arima agerian jarri eta
bere salbazioa ematen diguna.
 “ALDE NIRE ONDOTIK, SATANAS!”
Marko 8,27-35:
Aldi hartan, Feliperen Zesarea inguruko auzoetarantz abiatu zen Jesus bere ikasleekin. Bidean galdera hau egin zien:
– “Ni nor naizela dio jendeak?”
Haien erantzun zioten:
– Batzuek Joan Bataiatzailea zarela; beste batzuek Elias, besteek profetaren bat.
Jesusek berriro galdetu zien:
– “Eta zuek, nor naizela diozue?”
Pedro erantzun:  OLYMPUS DIGITAL CAMERA– Zu Mesias zara.
Eta Jesusek inori ere ez esateko agindu zien zorrotz.
Orduan, irakasten hasi zitzaien. Gizonaren Semeak asko sufritu behar zuela; zahar, apaizburu eta lege-maisuek gaitzetsi egingo zutela eta hil; eta hiru egunen buruan biztu egingo zela. Argi eta garbi mintzatzen zitzaien honetaz.
Pedro, Jesus aparte harturik, gogor egiten hasi zitzaion. Baina Jesusek, itzuli eta ikasleei begira, gogor eraso zion Pedrori, esanez:
– “Alde nire ondotik, Satanas! Hire asmoak ez dituk Jainkoarenak, gizakiarenak baizik”.
Jaunak esana

Patxi Loidiren IRUZKINA

Ebanjelio gogorra gaurkoa. Pedro eta Jesus lagunak dira eta asko maite dute elkar. Horregatik, Pedrok era delikatuan jokatzen du Jesusekin eta aparte harturik hitz egiten dio. Baina Jesusek, haserre beroak harturik, guztien aurrean gaitzesten du Pedro, Satanas deituz. Zergatik jarri ote da hain haserre eta tximist batean erasotzera jo?

Jesus inguratua eta alde guztietatik jazarria sentitzen da. Judu agintariek bere aurka ditu. Ikasleek ezin dute ulertu Mesias izateko duen era apal eta baketsua. Jarraitzen duen jendeak, fede sendoa baino nahiago du zeinu ikusgarriak egitea. Eta guzti hau gutxi ez dela, Pedroren aitormen arriskutsua jasotzen du. Honen aurrean, bere ikasle izateagatik bizi duten arriskuaz ohartarazten ditu. Seguruenik, lagunarte giroan eta hizkuntzan gogorazi die, ez Ebanjelioan entzun dugun modu solemne eta teologikoan.

Pedro dardarka hasi da ohar hura entzutean. Ondo daki judu agintariak atzetik zituela. Eta aldi berean, Jesus gehiegi konprometitzen dela ikusten du. Hori dela eta, aparte hartu eta atentzioa deitzen hasi da Jesusi. Ederra armatu du! Jesusen barne-gune sakonena ukitu du: Jainkoaren Erreinua, Aitaren obra. Eta ekaitza lehertu da. Lehoi baten antzera egin du salto Jesusek. Ikasleengana itzuli eta denen aurrean eraso dio: “Alde nire ondotik, Satanas! Zuk ez duzu ezer ulertzen Jainkoaren gauzei buruz”. Eta Pedro burua lur-azpian sartu beharrean aurkitu da.

Jainkoa Aitak emandako misioa auzitan jartzen diotenean, Jesusek ez du milimetro bat ere atzera egiten. Eta ez da une txikienean geldirik eta isilik geratzen. Behin baino gehiagotan esana die Pedro eta besteei: “Bila ezazue Jainkoaren Erreinua eta honen justizia beste ezer baino lehen, eta beste guztia ondoren gozatzeko aukera izango duzue”.

Baina Jesus ez da geratzen Pedrori egindako haserrearekin. Gurutzearen mezua argitu die hantxe bertan guztiek: Nire jarraitzaile izan nahi al duzue? Bai? Ba, pertsegituak izango zaretela jakin behar duzue eta Ebanjelioagatik sufritzeko gai izan. Honetarako prest ez bazaudete, ez zarete Nire benetako jarraitzaile izango. Soilik, Ebanjelioagatik bizia emateko edo galtzeko gai bazarete gorde eta handituko duzue zuen bizia.

Argigarria da Jesusen irudia pasarte honetan. Beste testu askoek baino gehiago argitzen gaitu. Ez du hil nahi –geroxeago Getsemanin ikusiko dugunez-, baina ez du ezta bere konpromisoa arindu nahi. Bi gauza hauek uztartu ezinak dira. Honen aurrean, bere Aitaren obraren alde egingo du, Jainkoaren Erreinuari leial eutsiz eta herritarren ongia bilatuz. Horixe da bere pasioa eta bizitzeko arrazoi nagusia. Ez du heriotzaren bila joko, alboratzen saiatuko da. Baina Jainkoaren Erreinuaren “militante” izaten jarraituko du, gurutzean josi arte. Maitasun kontua da.

 


OTOITZA

Guk zer dakigu?

Pedro gizajoa! Zer-nolako haserreak hartu zintuen, Jauna?
Pedroren aurpegia mitxoleta baten antzera gorritu zen,
tximista batek bezala zauritu zenuenean
zure ahoko altzairuarekin. .
Ez al zenuen harlosa baten azpian ezkutatzen ikusi?
“Lurrak irentsi nazala” oihukatuz arima puskatuta.

Honela dio zure aingeruak: “maite dudana zentzarazten dut Nik”.
Baina batzuetan soka-muturrekin jotzen duzu.
Eta min sentitzen dugu, harrikadak hartuko bagenitu bezala.
Gero, gure zauriak ukendu usaindunez gozatzen baldin badizkiguzu ere.

Nork piztu zuen haserre sutsu hori Zure gorpuan?
Nork jarri zuen halako lehergarria Zure begirada eta hitzetan?

Ai! Badakigu: gogo-bihotzean duzun Hark;
Goizero, gauero, egun osoan, ordu oro
Berarekin komunioan zauden eta komunikatzen zaren Hark;
Bere obrak gauzatzeko, Zure minutu guztiak sagaratzen dizkiozun Hark,
desbideratzerik eta inolako itzalik onartu gabe.
.
Pedroren lagunak isildurik eta nahigabeturik daude.
Ez dute bururik altxatzen.
Ez dituzte ezagutzen Jainkoaren egiazko bideak,
sinagogetan erakusten direnak ez bezalakoak.

Pedro gizajoa!, esan ohi dugu. Baina zer dakigu guk?
Gai al gara Jainkoaren adimen eta proiektu misteriotsuak ezagutzeko?
Gai al gara Egunsentiko Haizea ulertzeko?
“Nire bideak ez dira zuen bideak”.
Jaso gaitzazu Tabor mendira Zure aintza kontenplatzera,
Zure adiskide zailenak eraman zenituen bezala,
geure gurutze propioa eta ingurukoen gurutzeak eramateko
grazia salbatzailea izan dezagu

Ongi egin du dena. Patxi Loidiren gogoeta.

23. Igandea B

Ebanjelio Biziaren lagun maiteok.
Gaurko pasartean Jesusek petrikiloa dirudi.
Oso zabaldua dago ahalmen parapsikologikoak izango zituela.
Baina ‘mirari’ horietan Jainkoari eskatzen ziola laguntza
haien egiletzat hartuta,
hori argi eta garbi ageri da ebanjelioan.
Sakramentuzko ekintzak bezalakoak dira
–hitzez jantzitako zeinuak–
esandakoa betetzen dutenak.
Jendea piztu egiten da
eta Jainkoa bedeinkatzen du oihuka:
Ongi egiten du dena.
Igande on.

 ONGI EGIN DU DENA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Markos 7, 31-37
EBANJELIOA SAN MARKOSEN LIBURUTIK
Utzi zuen Jesusek Tiro aldea eta, Sidonen barrena, Galileako aintzirara iritsi zen berriro, Dekapolisko lurraldean zehar.
Gizon gor bat eraman zioten, hizmotela gainera, eta eskua ezartzeko eskatu zioten.
Jesusek, jendearengandik aparte harturik, hatzak belarrietan sartu zizkion eta listuz mihia ukitu. Gero, zerura begiratuz, hasperen egin eta esan zion: «Effata!» (hau da, «Ireki!»).
Eta une berean, ireki egin zitzaizkion belarriak, mihia askatu eta garbi hitz egiten hasi zen. Gertatua inori ez aipatzeko agindu zien Jesusek; baina zenbat eta gehiago agindu, orduan eta areago zabaltzen zuten.
Eta biziki harrituta, honela zioten: «Ongi egin du dena: gorrei entzunarazi eta mutuei hitz eragin».

IRUZKINA

EBANJELIO BIZIAREN LAGUN MAITEOK: Begira ñabardura honi. Jesusek Tiro aldera alde egin zuen, paganoen lurraldera, juduen lurraldetik kanpora. Isil antzeko ihes bat izan liteke, Jerusalemdik iritsitako buruzagi judutarrekin izandako eztabaida ostean. Aurreko igandean ikusitako eztabaida da. Gero itzulinguru luzea egiten du lur haietan barrena: Tiro, Sidon eta Dekapolis izeneko lurraldean. Eta hiru ekintza garrantzitsu egingo ditu: emakume feniziarraren alabaren sendakuntza, gormutuarena eta ogien beste ugalketa bat jentilentzat egina. Erroman Markosekin egoten ziren kristauek oso gogokoa izango zuten atal hau, beraiek ere jentilen artetik baitzetozen.

Gertaera hauek salbamen sakramentuak bezalakoak dira. Ez dute gorputzeko sendakuntza bakarrik adierazten, baizik eta baita pertsonen barruko sendakuntza ere.

Gaurko pasartean, jendeak gormutu bat daramakio Jesusi. Jainkoari ‘entzuten’ ez dion norbait hartu eta guk ere aurkezten diogunean bezala da. Gauza handia da edozein pertsona Jaunarekin harremanean jartzea.

Zergatik hartzen du Jesusek jendearengandik aparte? Bizi berri bat hasten dela erakusteko; ez da izango aurreko bizitza, Jainkoagandik urrundutako giroan, pertsonei nahiz Jainkoari entzungor izanarazten digun bizimodu klasea.

Gero, itxuraz, petrikilo baten antzera jokatzen du Jesusek. Hatzak belarrietan sartzen dizkio; mihia listuz ukitzen dio. Haurraren begitxoak garbitzen dituen amak bezala eta aurrena berak txikitutako janaria ahora ematen dion eran. Zeinu xamurrak dira oso, geok bizi dezagun zer den Jesusek damaigun gorputz-arimetako sendakuntza.

Zeinu hutsak, ordea, ez dira aski. Kristau sakramentuetan, zeinuak eta hitzak dauzkagu. Hitzak argitu egiten du zeinuaren esanahia. Markosek arameerazko jatorrizko hitza gorde digu: Effata.

Eta sendakuntza bikoitza gertatzen da. Bai une zirraragarria gizon harentzat eta guretzat! Hura bezala, itxita geunden gure nian, autista espiritualak bezala, ez Jainkoari entzuten geniola ez jendeari. Eta lipar horretan korapiloak askatzen zaizkigu eta bizitzen hasten gara; berriro jaiotzen gara Jainkoarekiko eta jendearekiko komunikazioa dagoen bizi zoragarri batera. Itxita geunden, komunikazio ezan ito beharrean. Ez al da hori bera hainbat pertsona onek gurekin egin dutena ere, eta geok ere beste batzuekin egin duguna, komunikaziora ireki ditugunean?

Jesusek ez zuen nahi mesianismo garailerik eta horregatik eskatzen die ez inori esateko gertatutakoa. Alferrik, jende hark ezin bete du eskatzen diena. Ezin isilik egon. Gaur ere ezin gara isildu, alderantziz baizik, oihuka hasteko gogoa ematen digu jendeak jakin dezan Jainkoak ze gauza miragarri egiten dituen gure artean. Jainkoarekin eta jendearekin komunikatzeko gai gara, berriz sortutako pertsonak bezala. Horregatik oihukatzen dugu jentil haiek bezala: Ongi egiten du dena: gorrei entzunarazi eta mutuei hitz eragiten die.


OTOITZA
Lilura eta zoramena

Etorri zinen eta arima piztu zenion,
entzumenaren ateak ireki zenizkionean.
Etorri zinen eta bihotza zabaldu zenion
ibilbide bat jarri zenionean bere mihiari,
ez atzera ez aurrera baitzegoen, norabiderik gabe.
Kartsu eta galaiki mintzo zen.
Argi-txinpartak bezala sumatzen zituen soinuak.
Zoramena iruditzen zitzaion gauza oro,
mundu liluragarria, sortu berria.
Irrika biziaz entzuten zuen
eta neurri gabe hitz egiten,
jende guztiak oihuka eta aleluiaka
Jainkoa goresten zuen bitartean, abestuz:
Graziaz eta ederki egiten du dena.
Entzunarazten dio belarri itxiari
eta mintzarazten mihi mutuari.
Oi!, irekiko bazenu, Jauna, nire belarria zure hitzera
eta emango bazenio nire mihiari
zutaz hitz egiteko jarioa, zure maitasunaren berri emateko
konponbiderik itxaro ez duen hainbeste jenderi.

Todo lo ha hecho bien. Comentario de Patxi Loidi.

23º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CICLO B

Queridas amigas y amigos de evangelio vivo.
En el pasaje de hoy Jesús parece un curandero.
Que tuviera poderes parapsicológicos
es una posibilidad muy comentada.
Pero que en estos ´milagros’
invocaba a Dios como autor del prodigio,
está señalado expresamente en el evangelio.
Son como acciones sacramentales
-signos acompañados de palabras-20180428-kristau-elkarte-benetazkoagoak-2-000
que realizan lo que dicen.
La gente se entusiasma
y bendice a Dios gritando:
Todo lo hace bien.  Feliz domingo.

Marcos 7,31-37.- TODO LO HA HECHO BIEN

PROCLAMACIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
31 Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. 32 Le presentan un sordo que, además, hablaba con dificultad, y le ruegan imponga la mano sobre él. 33 Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. 34 Y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido, y le dijo: «Effatá», que quiere decir: «¡Ábrete!». 35 Se abrieron sus oídos y, aal instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. 36 Jesús les mandó que a nadie se lo contaran. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. 37 Y se maravillaban sobremanera y decían: «Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos.»
PALABRA DEL SEÑOR

COMENTARIO

QUERIDAS AMIGAS-OS DE EVANGELIO VIVO: Fíjense en este detalle. Jesús se retira a la región pagana de Tiro, fuera del territorio judío. Se trata posiblemente de una huida discreta, después de la discusión que había tenido con los jefes judíos venidos de Jerusalén. Es la discusión que vimos el domingo pasado. Después da una larga vuelta por aquellas tierras: Tiro, Sidón y el territorio llamado Decápolis. Y realiza tres hechos importantes: la curación de la hija de la mujer fenicia, la del sordomudo y una nueva multiplicación de los panes realizada para los paganos. A los cristianos que se reunían con el evangelista Marcos en Roma, les gustaría mucho este capítulo, porque ellos mismos procedían del paganismo.

Estos hechos son como sacramentos de salvación. Y expresan no sólo la curación física, sino también la curación interior de las personas.

En el pasaje de hoy, la gente le presenta a un sordomudo. Es como cuando nosotros le presentamos a Jesús a una persona que no ‘oye’ a Dios. Es algo grande poner a cualquier persona en contacto con el Señor.

¿Por qué lo saca Jesús de entre la gente? Para mostrar que empieza una vida nueva; ya no va a ser la vida de antes, en un clima ambiental alejado de Dios, que nos hace sordos para las personas tanto como para Dios.

Luego Jesús actúa aparentemente como un curandero. Le mete los dedos en los oídos; le toca la lengua con saliva. Como la madre que limpia los ojitos de su bebé y le da la comida que ella ha masticado primero. Son signos llenos de ternura, para que nosotros experimentemos lo que es la sanación física y espiritual que nos da Jesús.

Pero además los signos solos no bastan. En los sacramentos cristianos, hay signos y palabras. La palabra aclara el significado del signo. Marcos nos ha conservado la palabra original aramea: Effetá.

Y se produce la doble curación. ¡Qué momento más emocionante para aquel hombre y para nosotros! Como él, estábamos encerrados en nuestro yo, como autistas espirituales, sin escuchar a Dios ni a la gente. Y en ese instante se nos sueltan las ataduras y empezamos a vivir; nacemos de nuevo a una vida maravillosa de comunicación con Dios y con la personas. Estábamos encerrados, ahogándonos en la incomunicación. ¿No es también ésta misma la labor que han hecho con nosotros algunas personas buenas, y que nosotros hemos hecho con otras, cuando les hemos abierto a la comunicación?

Como Jesús no quería un mesianismo triunfal, les pide que no se lo cuenten a nadie, una petición imposible para aquella gente. No pueden callar. Tampoco hoy podemos callar, sino que nos vemos impulsados a gritar, para que la gente sepa las maravillas que Dios hace entre nosotros. Podemos comunicarnos con Dios y con la gente, como personas renacidas. Por eso exclamamos como aquella gente pagana: Todo lo hace bien; hace oír a los sordos y hablar a los mudos.


PLEGARIA

Magia y locura

Llegaste y le encendiste el alma,
al abrirle las puertas de la escucha.
Llegaste y le ensanchaste el corazón
al poner una ruta
a su lengua, atascada, sin caminos.
Y se expresaba con pasión y galanura.
Percibía sonidos como chispas de luz.
Todo le parecía una locura,
un mundo mágico, recién creado.
Escuchaba con gula
y hablaba sin control,
mientras toda la gente con gritos y aleluyas
glorificaba a Dios cantando:
Todo lo hace con gracia y hermosura.
Hace oír al oído taponado
y da palabras a la lengua muda.
Ah!, si abrieras, Señor, mi oído a tu palabra
y dieras a mi lengua la soltura
de hablar de ti, comunicar tu amor,
a tanta gente que no espera solución alguna.

Moral interior y ética del corazón. Comentario de Patxi Loidi.

22º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CICLO B

Queridas amigas y amigos:
El evangelio de hoy nos muestra
el rostro del maestro,
el perfil del gran educador
que fue y sigue siendo Jesús.
Con pensamiento robusto.
Con sentencias pedagógicas,
que ayudan a memorizar.
Después de dos mil años,
sigue alimentando nuestras mentes,
frente a los pobres líderes
que lo acosan y acusan.
Ojalá lo disfrutemos.
Feliz día del Señor

MORAL INTERIOR Y ÉTICA DEL CORAZÓN

Marcos 7,1-23

PROCLAMACIÓN DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
 Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos maestros de la ley venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir no lavadas. (Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos; y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y tienen otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas). Por ello, los fariseos y los maestros de la ley le preguntan: ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: “Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito:Este pueblo me honra con los labios,pero su corazón está lejos de mí.En vano me rinden culto,ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, los aferran a la tradición de los hombres”.Jesús les decía también: “¡Qué bien violan el mandamiento de Dios, para conservar la tradición de ustedes! Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: Si uno dice a su padre o a su madre: `Lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro Korbán -es decir: ofrenda-‘. Y con eso ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por una tradición que ustedes han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a éstas”. Jesús llamó otra vez a la gente y les dijo: “Oigan todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle; sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga”. Cuando se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo: “¿Conque también ustedes están sin inteligencia? ¿No comprenden que todo lo que entra de fuera en el hombre no puede contaminarle? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado”. Así declaraba puros todos los alimentos. Y decía: “Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones malas: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre”.
PALABRA DEL SEÑOR

COMENTARIO

QUERIDOS AMIGOS-AS de Evangelio Vivo. El pasaje de hoy selecciona varios versículos entre el 1 y el 23. Aquí lo tomamos entero y lo dividimos en dos partes: primero, Jesús acosado; segundo, gran enseñanza moral de Jesús.

¿A qué fueronaquellos enviados de Jerusalén hasta la lejana Galilea? A vigilarlo. Jesús está bajo sospecha. Más aún: está acosado. Acosado y acusado. Acusaban a los discípulos, pero iban contra él. Preguntémonos: ¿En quién creemos nosotros? ¿En quién creo yo? ¿En un Jesús dulce e inofensivo o en un Jesús vigilado y acosado por las autoridades religiosas?

¿Cuál es la acusación? Que los discípulos quebrantan la tradición de sus antepasados y comen sin lavarse las manos. Para los acusadores, un asunto grave.

Y ¿qué hace Jesús? Responde con un ataque directo. Les recuerda una ley de Dios que no cumplen: la de ayudar a sus padres necesitados. No la cumplen, con la argucia de que ese dinero lo habían convertido en ofrenda a Dios. Es un ataque frontal, sorprendente para quienes solo ven en el maestro al dulce Jesús. El verdadero Jesús les asesta a sus acusadorestres golpes directos, que los dejan sin respuesta:

 Ustedes cumplen sus tradiciones y se saltan un mandamiento divino de primer orden.
 Se engañan y quieren engañar a otros, justificándose con una ofrenda que tampoco es tal, porque vuelve del altar a las manos de ustedes. ¡Trapicheo infame!
 Ustedes honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de él, una diatriba del profeta Isaías, que Jesús aplica a aquellos acusadores.

Después de ver esto, ¿cambiaremos nuestra imagen de Jesús? Y ¿nuestros conceptos sobre la paciencia y la humildad?

¿Por qué se puso enérgico Jesús? Porque estaba en juego la verdadera moral. Y por defender a sus discípulos que eran pobres,con poca formación, pero muy buena gente. Cuando estaban en juego cosas importantes del Reino de Dios y de la gente humilde, Jesús no se callaba y contraatacaba.

Y después de los hechos vino la enseñanza, magnífica enseñanza moral, que resumimos aquí en dos puntos.

 El pecado no entra de fuera a dentro, sino al revés. Se genera dentro, en el centro de la persona, y de ahí sale al exterior con acciones malas.
 Los pecados externos son el resultado de los pecados que se habían incubado en el interior de la persona.

Gracias, Jesús, por tu ejemplo y tu enseñanza. Queremos orar un rato contigo.


PLEGARIA
Lucha y compasión

Te lanzaste sin miedos ni complejos,
con argumentos contundentes, al ataque.
¿Qué es lo que te llevó, Señor,
a mostrarte tan lúcido y vibrante,
ante aquellos maestros engreídos,
sin que sepamos dónde, cómo y qué estudiaste?
Te subiste dos codos sobre su ciencia inútil
y desde arriba, encima de su cara arrojaste
su burda hipocresía, que confundía al pueblo
y lo llevaba al precipicio a despeñarse.
‘Derriban los mandatos del Señor;
y enarbolan, pedantes,
las tradiciones inventadas por ustedes mismos’.
¡Quién te viera entre aquellas argumentos llameantes
que te salían de la boca a borbotones como incendios!
¿Por qué nos hablan tanto de tus enseñanzas y mensajes
y tan poco de ti?
¿No saben enseñar? ¿No saben contemplarte?
Y una pregunta más,
sin que nos oiga nadie:
¿En verdad tus discípulos eran cortos de vista
o los autores los hacían simples e ignorantes?
Quizás querían darnos alguna gran lección.
¿Puedo andar en tu círculo sin que tú me contagies?
Puede ocurrir también a los discípulos.
Y una pregunta más,solo un interrogante.
¿Qué les dirías hoy a quienes cuelan los mosquitos