Familia Santua, Patxi Loidiren iruzkina

Lukas 2, 22-40

 22Moisesen legean agindutako garbikuntza egiteko unea iritsi zitzaienean gurasoek Jesus Jerusalemera eraman zuten Jaunari aurkezteko.
23Izan ere, honela agintzen du Jaunaren legeak: Lehenseme guztiak Jaunari sagaratuko zaizkio. 24Jaunaren legean ezarritako oparia ere eskaini zuten: bi usapal edo bi usakume.
25Bazen Jerusalemen Simeon izeneko bat, gizon zintzo eta jainkozalea, Jainkoak Israel noiz kontsolatuko zain zegoena. Izpiritu Santua berekin zuen 26eta aditzera emana zion ez zela hilko Jaunak bidalitako Mesias ikusi gabe. 27Izpirituak eraginik, tenplura joan zen eta, Jesusen gurasoak legeak agintzen duena betetzeko asmoz tenpluan sartzerakoan, 28 haurra besoetan hartu eta Jainkoa goretsi zuen esanez:
     29– «Orain bai, Jauna, zeuk hitzeman bezala,
    utz diezaiokezu zeure morroi honi bakean hiltzen!
    30Ikusi dute nire begiok zure Salbatzailea
   31herri guztien aurrean zuk aurkeztua:
   32nazioak argitzeko argi eta zure herri Israelen ospe».
33Aitamak harriturik zeuden Simeonek haurraz esaten zuenarengatik. 34Simeonek bedeinkatu egin zituen eta haurraren ama Mariari esan zion: – «Begira, ume hau israeldar batzuentzat erorbide eta besteentzat altxabide izateko ezarria dago: eztabaida sortuko duen seinalea izango da, 35horrela guztien asmo ezkutuak agerian geldi daitezen. Eta zuri ere saminezko ezpatak bezala zulatuko dizu bihotza». 36Bazen profetesa bat ere, Ana, Fanuelen alaba, Aserren leinukoa. Urteetan oso aurreratua zen: gaztetan ezkondu eta zazpi urtez senarrarekin bizi onoren, 37alargun gelditu zen, eta bazituen laurogeita lau urte. Ez zen tenplutik ateratzen, eta gau eta egun Jainkoa zerbitzatzen zuen bertan, barau eta otoitz. 38Une hartan aurkezturik, Jainkoari eskerrak ematen hasi zen, eta haurrari buruz hitz egiten Jerusalemen askapena espero zuten guztiei. 39Jaunaren legeak agintzen zuen guztia bete ondoren, Jesusen gurasoak Galileara itzuli ziren, Nazaret beren herrira. 40Haurra haziz eta sendotuz zihoan; jakinduriaz betea zegoen eta Jainkoaren onginahia berekin zuen.

Jaunak esana.

Sigue leyendo

Anuncios

Sagrafa familia. Comentario de Patxi Loidi

 Lucas 2,22-40

22 Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, 23 como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor  24 y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley del Señor.
25 Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo.
26 El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. 27 Movido por el Espíritu, vino al Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él, 28 le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 29 Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz;30 porque mis ojos han visto a tu salvador, 31 a quien has presentado ante todos los pueblos, 32 luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. 33 Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. 34 Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción, 35 a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma.
36 Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido siete años con su marido, 37 y luego quedó viuda hasta los ochenta y cuatro años; no se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. 38 Se presentó en aquella misma hora; alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 39 Cuando se cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40 El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.

PALABRA DEL SEÑOR

Sigue leyendo

Jesusen jaiotza. Patxi Loidiren iruzkina

Lukas 2, 1-14

 1 Garai hartan, mundu guztiko erroldaketa egiteko agindu zuen Augusto enperadoreak.2 Lehen erroldaketa hau Siriako gobernari Kirino zela egin zen.3 Beraz, erroldatzera joan ziren denak, nor bere herrira.4 Jose ere Dabiden familia eta jatorrikoa baitzen, Galileako Nazaret herritik Judeako Belen zeritzan Dabiden herrira igo zen 5 bere emazte ariarekin erroldatzera. Maria haurdun zegoen.6 Belenen zeudela, haurra izateko egunak bete zitzaizkion, eta 7 lehensemea izan zuen; oihaletan bildu eta abere-aska batean ezarri zuen, ez baitzen ostatuan haientzat tokirik.8 Baziren inguru hartan artzain batzuk, gauez kanpoan artaldea txandaka zaintzen.9 Jaunaren aingerua aurkeztu zitzaien eta Jaunaren aintzak argiz inguratu zituen; haiek beldur-ikaraz gelditu ziren, 10 eta aingeruak esan zien:  – «Ez beldurtu! Hara, berrion pozgarria dakarkizuet, bai zuentzat, bai herri osoarentzat ere: 11 Salbatzailea, hau da, Mesias Jauna, jaio zaizue gaur Dabiden herrian. 12 Eta hona seinalea: jaioberri bat aurkituko duzue oihaletan bildua eta askan etzana».13 Bapatean, zeruko aingeru-talde handi bat azaldu zen aingeruaren inguruan, Jainkoa goretsiz:14 «Aintza zeru gorenean Jainkoari eta bakea lurrean berak hain maite dituen gizon-emakumeei!»

Jaunak esana.

IRUZKINA, Patxi LOIDI


Lagunok: Eguberri zoriontsua.

Sigue leyendo

“Para Dios no hay nada imposible” 4º Domingo de Adviento.

Comentario de Patxi Loidi.

Lucas 1, 26-38

Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,  a una virgen desposa da con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María.  El ángel entró adonde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús.
Será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, ya que no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que va a nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también tu pariente Isabel ha concebido un hijo, y lo ha concebido en su vejez; todos decían que era estéril, pero ya está en el sexto mes. porque para Dios no hay nada imposible. María dijo: Soy la esclava de Dios; que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel la dejó y se fue.

PALABRA DEL SEÑOR

COMENTARIO   Patxi Loidi

Sigue leyendo

Jesusen jaiotza iragarri. Abendualdiko 4. igandea. Patxi Loidiren iruzkina.

Lukas 1, 26-38

Jesusen jaiotza iragarri

 Handik sei hilabetera, Jainkoak Gabriel aingerua bidali zuen Nazaret zeritzan Galileako herri batera, birjina batengana; birjinak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan Daviden jatorriko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen.
Aingeruak, Mariarenean sarturik, esan zion:
–Agur, Jainkoaren gogoko hori! Jauna zurekin.
Hitz hauek entzutean, ikaratu egin zen Maria eta agur horrek zer esan nahi ote zuen galdetzen zion bere buruari. Aingeruak esan zion:
–Ez beldurtu, Maria! Jainkoak gogoko zaitu.
Hara, haurdun gertatuko zara, semea izango duzu eta Jesus ipiniko diozu izena.
Handia izango da, Goi-goikoaren Seme deituko diote, eta bere aita Daviden tronua emango dio Jainko Jaunak.
Israel herriko errege izango da betiko, eta beraren erregetzak ez du azkenik izango.
Mariak esan zion aingeruari:
–Baina nola gerta daiteke hori, ez bainaiz gizon batekin bizi?
Aingeruak erantzun zion:
–Espiritu Santua etorriko da zuregana eta Goi-goikoaren indarrak hodeiak bezala estaliko zaitu; horregatik, zuregandik jaioko dena santua izango da eta Jainkoaren Seme deituko diote.
Begira, Elisabet zure lehengusina ere haurdun gertatu da bere zaharrean eta sei hilabeteko dago agorra omen zena; Jainkoarentzat ez baita ezer ezinezkorik.
Orduan, esan zuen Mariak:
–Hona hemen Jaunaren mirabea. Gerta bekit zuk esan bezala. Eta aingeruak utzi egin zuen.

Jaunak esana.

IRUZKINA, Patxi LOIDI Sigue leyendo

La “desacralización” de la unidad y de la independencia. Jesús Martínez Gordo.

Catedrático en Teología   

 Hace poco, hubiera sido imposible escuchar de los obispos españoles un posicionamiento como el formulado el pasado mes de septiembre por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal sobre la unidad y los nacionalismos. Para sorpresa de muchos y escándalo de no pocos, sostenían que “la verdadera solución del conflicto (sobre la unidad y las nacionalidades) pasaba por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos”. Y, una vez recordada la importancia de salvaguardar “los bienes comunes de siglos” y evitar “decisiones y actuaciones irreversibles (…) al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica”, llamaban a proteger “los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado”. Sigue leyendo

… Joan zuen izena. Abendualdiko 3. igandea, Patxi Loidiren iruzkina

Joan 1, 6-8; 19-28

 Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia; Joan zuen izena. Testigu izatera etorri zen, argiaz testigantza egitera, beraren mezuaren bidez sinets zezaten. Ez zen hura argia, argiaren testigantza egin behar zuena baizik.
Judu-agintariek apaiz eta lebitar talde bat bidali zioten Joani Jerusalendik nor zen galdetzera. Hark argi eta garbi aitortu zuen:
“Ni ez naiz Mesias”.
“Orduan, zer? Elias zara?” –galdetu zioten.
Joanek erantzun: “Ez. Ez naiz”.
“Etortzekoa den profeta zara?”
Hark erantzun:    “Ez”.
Berriro galdetu zioten: “Nor zaitugu, bada? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar diegu. Zer diozu zeure buruaz?”
Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen: “Ni, “Prestatu bidea Jaunari” basamortuan oihuka ari denaren ahotsa naiz.
Talde hartako batzuk fariseuak ziren. Hauek galdetu zioten: “Beraz, Mesias ez bazara, ez Elias, ezta etortzekoa den profeta ere, nola ari zara bataiatzen?”
Joanek erantzun zien: “Nik urez bataiatzen dut; zeuen artean baduzue, ordea, ezagutzen ez duzun bat, nire ondoren datorrena, eta ni ez naiz inor Hari oinetako lokarriak askatzeko ere”.
Hau dena Betanian gertatu zen, Jordan ibaiaren bestaldean, han ari baitzen Joan bataiatzen.

Jaunak esana.

IRUZKINA, Patxi LOIDI

Sigue leyendo